Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viavivre1 vivre1
9679 e698 450
Reposted fromnudes nudes viairmelin irmelin
3713 b157 450
5303 3dce 450
Fran Rodriguez
Reposted fromNajada Najada viascorpix scorpix
believe this log
Reposted fromcube cube viascorpix scorpix

August 20 2017A Vegan Horror Story
7633 5af7 450
Reposted from0 0 viamadadream madadream
2940 6497 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream

August 16 2017

6014 2972 450
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialikek likek
1694 3c63 450
Reposted fromkarahippie karahippie vialikek likek
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viascorpix scorpix
3889 eeec 450
Reposted fromMeely Meely viamadadream madadream

August 10 2017

6817 82e6 450
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajanuschytrus januschytrus

August 07 2017

Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem ktoś przychodzi i pyta : “Jak się dziś czujesz?” i zaraz okazuje się, że okropnie.
— Osiołek “Kubuś Puchatek”
Reposted fromNoWindOnlyQuiet NoWindOnlyQuiet viaaynis aynis

August 01 2017

6887 7ce9 450
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viascorpix scorpix
0137 48bb 450
Reposted frompesy pesy viascorpix scorpix
1034 22a0 450
Tatry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl