Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

1752 15e5
Reposted fromstfn stfn viaqbshtall qbshtall
9213 674b 450
Reposted fromciarka ciarka viaqbshtall qbshtall
1538 22c2 450
Reposted fromkefka kefka viaqbshtall qbshtall

March 22 2017

8434 afe8 450
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viaAmericanlover Americanlover
Reposted fromshakeme shakeme viaAmericanlover Americanlover

March 21 2017

0523 363f 450

March 20 2017

7027 539d 450

March 19 2017

when you’re kissing someone and you stop kissing them for a sec and smile and kiss again I can’t think of something more beautiful than that
@sexual-texts (via sexual-texts)
Reposted fromLauderdak Lauderdak

March 17 2017

March 16 2017

1068 aed2 450
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Kochać kogoś znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.
— François Mauriac
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viajustmine justmine

March 15 2017

March 14 2017

2761 c755 450
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viascorpix scorpix

March 13 2017

 

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
3280 838a 450
Reposted fromveridiana veridiana viaAmericanlover Americanlover
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaExplorers Explorers
0844 0478 450
Reposted fromLittleJack LittleJack viakerosine kerosine
Reposted fromFlau Flau viaqbshtall qbshtall
Reposted fromRynn Rynn viaviolethill violethill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl