Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viapikkumyy pikkumyy
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasowaaa sowaaa
5592 4b7e 450
Reposted fromchceuciec chceuciec vialikek likek

July 18 2017

1978 5899 450
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
5883 98d7 450

July 17 2017

Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viamadadream madadream
5045 4eb0 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
1208 e936 450

July 14 2017

2732 f1c1 450

unstress:

unstress:

fluhters:

pradolce:

nitroxed:

desiering:

exhubrant:

e x h u b r a n t: checking out blogs that follow !

d e s i e r i n g

n i t r o x e d 

xo, pradolce.

f l u h t e r s

Message me “Chocolate” for a Screenie + Blog Rate

Reposted fromtosiaa tosiaa viamadadream madadream
3399 2ad2 450
Reposted fromretaliate retaliate viamadadream madadream

July 13 2017

3466 d332 450
8083 d1b3 450
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viamoglismywszystko moglismywszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl